Národní výstava v Mladé Boleslavi červenec 2008

Česká národní výstava psů v Mladé Boleslavi ve dnech 19. a 20. 7. 2008 ve výstavním areálu Krásná Louka.

Rozhodčí pro setry pan Ing. František Šonka, poradce chovu gordonsetrů.

Uzávěrka přihlášek:

1. 12. června 2008

2. 25. června 2008

Propozice dále. (celé znění ze stránek www.interdogbohemia.com)

Z  POVĚŘENÍ  ČESKOMORAVSKÉ  KYNOLOGICKÉ  UNIE,

Kynologické jednoty ČR a ve spolupráci s Kynologickým spolkem v Mladé Boleslavi

 

SE  KONÁ

ČESKÁ  NÁRODNÍ  VÝSTAVA  PSŮ

všech plemen se zadáváním titulů CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR,  Národní vítěz,

ve dnech   19. a 20. července 2008

 

MLADÁ  BOLESLAV

 

VÝSTAVNÍ  AREÁL  KRÁSNÁ  LOUKA    

 

 

Součástí České národní výstavy  je speciální výstava plemen Komondor, Kuvasz, Mudi, Puli a Pumi, která se koná v neděli 20. července 2008.

 

Rozdělení skupin FCI do dnů:

Sobota 19. 7. 2008:   I., III., IV., VI., VII., VIII., X.

Neděle 20. 7. 2008:  II., V., IX., všechna FCI zatím neuznaná plemena, speciální výstava

 

Uzávěrky přihlášek:        I.           12.  června 2008

          II.            25. června 2008

 

Kontaktní adresa:           Česká národní výstava

Luční ul. 286

 293 01  Mladá Boleslav

tel/fax:+ 420 326 327 220        

fax:  +420 326 331 041

                                                e-mail: interdogbohemia@seznam.cz

                                                www.interdogbohemia.com

 

Úřední hodiny:                  pondělí – pátek vždy od 9 do 16 hodin

           

PROGRAM  VÝSTAVY:

                                                 7.00 - 9.00                  přejímka psů

                                                 9.00 - 13.30               posuzování v kruzích

                                                11.00 - 13.00               předkolo soutěže Mladý vystavovatel

14.15                            finále soutěže Mladý vystavovatel

14.30 - 16.30               odpolední soutěže

 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:     

♠ Výše výstavních poplatků je uvedena na zadní straně přihlášky. Snížená sazba poplatků platí pouze pro členy ČMKU a SKJ a pro psy zapsané v plemenných knihách ČMKU a SKJ.

♠ Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou.

♠ Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet a kopii dokladu přilepte na zadní stranu přihlášky. Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.

♠ Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout. V případě, že nezaplacená přihláška bude přijata a pes uveden v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit výstavní poplatek dodatečně, a to i v případě, že se výstavy nezúčastní.

♠ Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu a veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.

♠ Katalog výstavy obdrží vystavovatel při přejímce na prvého přihlášeného psa.

 

Třídy:

♠ Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce.

♠ Pro třídu pracovní doložte certifikát.

♠ Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Šampion ČR, Interšampion, Šampion některého z členských států FCI a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu.

♠ V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý.

♠ Barevné rázy některých plemen jsou posuzovány odděleně dle dodatku výstavního řádu ČMKU.

♠Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz plemene jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečných soutěží o vítěze skupiny FCI.

 

Tituly:

CAC ČR, Res.CAC ČR, CAJC ČR, Národní vítěz, Vítěz plemene (BOB), Nejhezčí pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejhezčí pes/fena ze tříd dorostu, Nejhezčí mladý pes, Nejhezčí mladá fena, Nejlepší veterán, Nejhezčí pes skupiny FCI, Nejkrásnější pes výstavního dne, Nejkrásnější pes výstavy.

♠ Udělení titulů není nárokové.

 

Soutěže:

Mladý vystavovatel -  I. kategorie: od 9 do 13 let, II. kategorie: od 13 do 17 let. Soutěží se se psem zapsaným v některé plemenné knize států FCI. Pes nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvedení psa, není důležitá jeho kvalita.

Nejhezčí pár psů - pro psa a fenu stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu.

Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně tři jedince stejného plemene pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek. Psi musí být na výstavě posouzeni!

Nejlepší veterán - soutěží psi, kteří byli ve třídě veteránů ocenění známkou V1.

Nejhezčí pes/fena ze tříd dorostu – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří ve třídách dorostu získali ocenění VN1.

Nejhezčí mladý pes/fena – do soutěže nastupují všichni mladí psi/feny, kteří byli oceněni na výstavě titulem CAJC ČR. Do soutěže nastupují podle příslušnosti ke skupinám FCI.

Nejhezčí pes skupiny FCI (BIG) – soutěží psi / feny s titulem BOB příslušné skupiny FCI.

Nejhezčí pes výstavního dne (BOD) – nastupují vítězové jednotlivých skupin mimo skupiny FCI neuznaných plemen

Nejhezčí pes výstavy (BIS) - do soutěže nastupují vítězové obou výstavních dnů.

 

Veterinární předpisy

1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.

2.  Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v době od 21 dnů do jednoho roku před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).

3.  Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata.Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003za dne 26.5.2003

4.  Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.

           

Všeobecná ustanovení:

♠Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy.

♠Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku a číslo zápisu země, ze které pes pochází.

Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní bylo zřejmé jméno psa, číslo zápisu, jméno a adresa majitele, případně spolumajitelů, a jména rodičů psa.  

♠Přijetí psa na výstavu bude nejpozději 10 dnů před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem s uvedením dne, kdy bude pes posuzován. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky na sekretariátu výstavy.

♠Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI, ČMKU a barevné rázy se posuzují dle dodatku výstavního řádu ČMKU.

♠Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány.

♠Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.

♠Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

♠Majitelé psů s uděleným titulem “BOB – Vítěz plemene” jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

♠Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.

♠V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

♠Je zakázán prodej štěňat na výstavě.

♠Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.

♠Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy.

 

Protesty:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z  formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 000 Kč, do skončení posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

 

Seznam rozhodčích dle skupin FCI

 

I.skupina FCI

austr. honácký pes, austr. ovčák, bearded kolie             Matyáš Jaroslav., SK

beauceron, bobtail                                                                    Spoustová Petra

belgičtí ovčáci                                                                           Pisarčíková Hana

bílý švýc. ovčák, holand. ovčák, flander. bouvier                       Havelka Tibor, SK

slovenský čuvač, jihoruský a katalánský ovčák              Havelka Tibor, SK

border kolie, austr. kelpie, velškorgi – oba                                Kováčová Angela, SK

briardi                                                                                      Václavík Miroslav

kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá                                          Kochan Anna, PL

šeltie                                                                                         Fialová Eva

čsl. vlčák                                                                                  Němec Josef

německý ovčák                                                                        Novotný Jiří

maďarská plemena                                                                   Kochan Anna, PL

PON, podhalaňský ovčák, pyrenejský ovčák, šiperka   Kochan Anna, PL

nejmenovaná plemena                                                   Kochan Anna, PL

 

II. skupina FCI

anglický buldok                                                                        Potůčková Ilona

angl. mastif, argent. doga, braz. fila, italská corso pes     Ovesná Božena

španěl. mastin, bullmastif                                                           Ovesná Božena

bernardýni, KAO, SAO                                                           Polgár Andráš

bernský salašnický pes                                                  Nekrošiené Natálije, LT

černý teriér, novof. pes, šarplaninec, anat. a estr. past. pes         Václavík Miroslav

appenzel. a entlebušský salaš. pes, kan. doga, pyr. hor. pes       Václavík Miroslav

hovawart                                                                                  Dostál Jaromír

dobrmani                                                                                  Mach Ladislav

bordeauxská doga, neapol. mastin, landseer, tosa                      Havelka Tibor, SK

knírači                                                                                      Beneš Viktor, Glänznerová Helena

leonberger                                                                                Šimáčková Anna

německé dogy                                                                          Krs Václav, Čelakovský Jan

německý boxer                                                             Müllerová Maria

rotvajler                                                                                    Strnad Dobromil

šarpej                                                                                       Ovesná Jaroslava

tibetská doga, velký švýcarský salašnický pes               Kukla Ladislav

nejmenovaná plemena                                                   Dostál Jaromír

 

III. skupina FCI

AST                                                                                         Petrusová Hana

austr. silky teriér, austr. teriér, bedlington ter., DDT       Švajdová Bohuslava

 kernteriér, ISCWT, norfolk a norvič ter., manchester ter.          Švajdová Bohuslava

SBT                                                                                         Polehňa František

erdelteriér, Parson R. a Jack R. teriéři                           Philipp Tom

jorkšírský teriér                                                                        Ovesná Božena

border ter., velšteriér, irský teriér                                              Volšická Jiřina

bulteriér                                                                                    Broukal Petr

český teriér, skotský ter., WHW ter.                                         Nekrošiené Natálije, LT                      

nejmenovaná plemena                                                   Švajdová Bohuslava

 

IV. skupina FCI

jezevčíci                                                                                   Hájková D., Spalová H., Švec J., Buba P.

 

V. skupina FCI

faraonský pes, podenka, akita inu, čau-čau                               Pavlíková Ludmila

peruánský naháč, thaj. ridgeback, karel. med. pes                     Pavlíková Ludmila

aljašský malamut                                                                       Seidlová Renata

sibiřský husky                                                                           Pečená Libuše

americká akita, samojed, šiba inu, grónský pes              Blatoňová Hana

špicové, eurasier                                                                       Veverková Věra

basenži                                                                         Ovesná Jaroslava

nejmenovaná plemena                                                   Pavlíková Ludmila

 

VI. skupina FCI

baseti, porcelaine, barváři                                                         Dostál Jaromír

bígl                                                                                           Frnčová Lenka

bloodhound                                                                              Němec Josef

dalmatin                                                                                    Václavík Miroslav

rhodéský ridgeback                                                                  Viktorinová Martina     

nejmenovaná plemena                                                   Dostál Jaromír

 

VII. skupina FCI

setři, pointr                                                                               Šonka František

český fousek                                                                            Sobolík Václav

maď. ohaři, bret. ohař, něm. ohař drátosrstý, pudlpointr Navrátil Pavel

německý ohař krátkosrstý                                                         Vlasák Václav

výmarští ohaři                                                                           Kaplan František

něm. dlouhosrstý ohař, münsterlandští ohaři                               Buba Petr

nejmenovaná plemena                                                   Vlasák Václav

 

VIII. skupina FCI

americký kokršpaněl, flat coated retrívr                         Antonovič Zdeněk

anglický kokršpaněl                                                                  Studeník Petr

angl. špringršpaněl, clumber španěl, velššpringeršpaněl   Goldfussová Anna 

německý křepelák, vodní psi                                                     Goldfussová Anna

labradorský retrívr – pes, ostatní retrívři                                    Pasák František

labradorský retrívr – fena                                                          Jílková Zdenka

zlatý retrívr – pes                                                                      Kašpar Miloš

zlatý retrívr – fena                                                                     Holečková Jiřina

nejmenovaná plemena                                                   Studeník Petr

 

IX. skupina FCI

boloňský psík, coton de T.,shih-tzu, ruský toy               Matyáš Jaroslav, SK

bišonek, brabantík, grifonci, lhasa apso                         Jílková Zdenka

čínský chocholatý pes                                                               Dolejšová Olga

čivava                                                                                       Síbrtová Ivana, Mudra Antonín

francouzský buldoček                                                               Vojáčková Hana

havanský psík, malý kont. španěl papillon i phaléne        Košťálová Alena

tibetský španěl, tibetský teriér, lvíček                             Košťálová Alena

japan-chin, bost. teriér, PPP, maltézský psík                             Ovesná Jaroslava

 kavalír king Ch. španěl, king Ch. španěl                                    Kovaříková Hana

mops                                                                                        Krsová Jiřina

pudl                                                                                          Hořák Karel

nejmenovaná plemena                                                   Matyáš Jaroslav, SK

 

X. skupina FCI

anglický chrt, azavak, italský chrtík, sluga, vipet             Guniš Peter, SK

afgánský chrt, barzoj, saluka                                                     Růžičková Marta, Mudra Antonín

nejmenovaná plemena                                                   Guniš Peter, SK

 

plemena zatím FCI neuznaná

chodský pes                                                                             Kukla Ladislav

americký buldok                                                                       Havelka Tibor, SK

pražský krysařík, oba, vícebarevný pudl                                    Němec Josef                           

boerboel, český strakatý pes, český horský pes                        Němec Josef

louisianský leopardí pes                                                            Němec Josef

 

Mladý vystavovatel            sobota                                      Tichá Vladimíra

                                                neděle                                      Frnčová Lenka

 

Hlavní rozhodčí                                                                      Řehánek Petr

 

Rozhodčí budou využiti podle počtu přihlášených psů.

04.05.2008 15:49:22
gabriela.benedova
Štěkati stříbro, kňučeti zlato, 2013.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one